Ταξινόμηση Μετεωριτών

Group Class Major Minerals
Chondrites Enstatite Enstatite, iron-nickel
  Olivine-bronzite Olivine, bronzite, iron-nickel
  Olivine-hypersthene Olivine, hypersthene, iron-nickel
  Olivine-pigeonite Olivine, pigeonite
  Carbonaceous Serpentine
A   Achondrites (Ca-poor) Aubrites Enstatite
  Diogenites Hypersthene
  Chassignites Olivine
  Ureilites Olivine, pigeonite, iron-nickel
Achondrites (Ca-rich) Angrite Augite
  Nakhlites Olivine, diopside
  Eucrites Pigeonite, plagioclase
  Howardites Hypersthene, plagioclase
Stony -irons Pallasites Olivine, iron-nickel
  Siderophyre Bronzite,iron-nickel
  Lodranites Bronzite, olivine, iron-nickel
  Mesosiderites Pyroxene, plagioclase, iron-nickel
Irons Hexahedrites Iron-nickel alloy (kamacite)
  Octahedrites Iron-nickel alloy (kamacite, taenite)
  Ataxites    Iron-nickel alloy (nickel-rich taenite)

 

Ομάδες Ταξινόμηση Κύρια ορυκτά
χονδρίτες ενστατίτες ενστατίτης, σιδηρονικέλιο
  ολιβίνης-μπρονζίτης ολιβίνης, μπρονζίτης, σιδηρονικέλιο
  ολιβίνης-υπερσθένοι ολιβίνης, υπερσθένοι, σιδηρονικέλιο
  ολιβίνης-πιγκεονίτης ολιβίνης, πιγκεονίτης
  ανθρακούχοι χονδρίτες σερπεντίνης
A   αχονδρίτες αυβρίτης ενστατίτης
(φτωχοί σε ασβέστιο) διογενίτης υπερσθένοι
  κασσιγκνίτης ολιβίνης
  ουρεϊλίτης ολιβίνης, πιγκεονίτης, σιδηρονικέλιο
αχονδρίτες ανγκρίτης αυγίτης
(πλούσιοι σε ασβέστιο) νακλίτης ολιβίνης, διοψίτες
  ευκρίτης πιγκεονίτης, πλαγιόκλαστα
  χοβαρδίτης υπερσθένοι, πλαγιόκλαστα
σιδηρόλιθοι παλλασίτες ολιβίνης, σιδηρονικέλιο
  σιδεροφόροι μπρονζίτης, σιδηρονικέλιο
  λοντρανίτες μπρονζίτης, ολιβίνης, σιδηρονικέλιο
  μεσοσιδερίτες πυροξένοι,πλαγιόκλαστα, σιδηρονικέλιο
σιδερίτες εξαεδρίτες κράμα σιδηρονικελίου (καμασίτης)
  οκταεδρίτες

κράμα σιδηρονικελίου (καμασίτης,ταενίτης)

  αταξίτες κράμα σιδηρονικελίου(πλούσιος σε νικέλιο ταενίτης)

*Η ταξινόμηση των μετεωριτών κατά τον Prior που αντικατέστησε αυτή των RoseTschermakBrezina

 

Primitive Meteorites Chondrites

Carbonaceous Chondrites

CI Group (Ivuna-like)
CM Group (Mighei-like)
CV Group (Vigarano-like)
CK Group (Karoonda-like)
CO Group (Ornans-like)
CR Group (Renazzo-like)
CH Group (High-Iron-Type)
CB Group (Benccubin-like)
Ungrouped CCs

Ordinary Chondrites

H Group (High-Iron)
L-Group (Low-Iron)
LL-Group (Low-Iron, Low-Metal)

Other Chondrites

E Group (Enstatite Chondrites)
R Group (Rumurutiites)
K Group (Kakangariites)
F Group (Forsterite Chondrites)
Ungrouped Chondrites
Achondrites

Primitive Achondrites

(PAC Group)

Acapulcoites
Lodranites
Brachinites
Winonaites
Ungrouped Achondrites
Differentieted Meteorites

Asteroidal Achondrites

Angrites
Aubrites
Ureilites
Ungrouped Achondrites

Vesta Meteorites
(HED Group)

Howardites
Eucrites
Diogenites

Lunar Meteorites

(LUN Group)

LUN A (Anorthositic Breccias)
LUN B (Lunar Mare Basalts)
LUN M (Mingled Breccias)

Mars Meteorites
(SNC Group)

Basaltic Shergottites
Olivin-phyric Shergottites
Lherzolitic Shergottites
Nakhlites
Chassignites
Orthopyroxenites
Siderites

Stony-Iron Meteorites

Mesosiderites
Pallasites

Iron Meteorites

IAB Group
IC Group
IIAB Group
IIC Group
IID Group
IIE Group
IIF Group
IIG Group
IIIAB Group
IIICD Group
IIIE Group
IIIF Group
IVA Group
IVB Group
Ungrouped Irons

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μας βοηθούν στο να ταξινομήσουμε τους μετεωρίτες ανάλογα με την χημική τους  σύσταση αλλά και την πετρογραφική τους παρατήρηση. Ο συγγραφέας έχει διαλέξει εδώ να αναφερθεί  σε δύο από αυτούς που πιστεύει ότι γίνονται ευκολότερα κατανοητοί από το κοινό.

 

 

 

Comments are closed.